Till innehåll på sidan

Elevinflytande

Skollagen och läroplanen betonar vikten av elevernas ansvar och inflytande. Lagen säger att du som elev ska uppmuntras till att aktivt kunna ta del i arbetet med utformningen av och innehållet i din undervisning och frågor som rör arbetsmiljön samt att du ska få information om frågor som rör dig som elev. Elevinflytande handlar om att ni elever ska ha möjlighet att kunna uttrycka era synpunkter och att skolan ska ta del av elevernas åsikter och intressen. Elevinflytande betyder att elevers tankar, åsikter och handlingar ges betydelse och att eleverna får möjlighet att påverka.

På Enbacksskolan tycker vi att det är viktigt med elevinflytande. Det är också viktigt att du som elev vet vilka möjligheter du har att påverka din utbildning och skolmiljö. Eleverna har ökat inflytande med stigande ålder och mognad.

På Enbacksskolan finns det olika forum för dig att vara med att påverka:

Klassråd

Alla klasser har regelbundna klassråd där du som elev har möjlighet att tillsammans med dina mentorer och klassen diskutera och ta upp frågor som rör din skolgång och skolmiljö. Frågor och synpunkter som berör stadiet och hela skolan förs sedan vidare till elevrådet.

Elevråd

I elevrådet diskuteras övergripande skolgemensamma frågor. Vi har ett elevråd per stadie, detta så att ni elever känner att frågorna som tas upp är relevanta och att ni får den tid ni behöver för att behandla frågorna. I elevrådet sitter två representanter per årskurs och en ansvarig ledare. Frågorna som tas upp och behandlas av elevrådet kommer från klasserna, lärarna eller skolledningen. De bestämmer i gruppen vilka möjligheter som finns för att få igenom frågan/önskemålet och bokar sedan ett möte med den berörda som är ansvarig för området frågan gäller och försöker själva få igenom frågorna. Frågorna är förberedda innan så att besluten ska komma tillbaka till elevråden så snabbt som möjligt så att ni eleverna ser snabba resultat. De frågor som elevrådet kan lösa på egen hand tar de själva ansvar för.

Elevrådet är också delaktigt i alla viktiga arbetsområden på skolan och får säga sin mening i frågorna. Frågor som t.ex. var eleverna känner sig trygga/ otrygga på skolan enligt ”Husmodellen” var elevrådet med att utforma, analysera och upprätta en handlingsplan kring. Skolans regler och andra elevnära frågor går alltid genom elevrådet för reflektioner och återkoppling.

Matråd

Då många frågor på klassrådet handlar just om mat ansåg vi att det var nödvändigt att införa ett matråd på skolan. Eleverna som deltar i matrådet får till att börja med vara med en dag i skolbespisningen så att det ska ha kunskap om hur just detta går till på skolan. Skolan har matråd minst två gånger per termin. Här deltar elever, husmor, lärare och skolans ekonomiansvarige.  Här diskuteras elevernas synpunkter och önskemål. Ni elever är själva delaktiga i genomförandet av önskemålen. T.ex. hjälper representanterna i matrådet till med att dekorera matsalen inför olika högtider, då detta är något man önskade i klasserna.

Elevskyddsombud
Skolan har elevskyddsombud som ingår i skolans arbetsmiljöarbete.  
 

Elevens val

Vi har valt att låta er elever själva önska vad ni vill fördjupa er i. Vi har elevens val tre heldagar per termin på skolan och där samarbetar vi inom stadiet. Detta då eleverna själva har önskat att få arbeta över årskursgränserna.

 

Fritids

Vi har samlingar där vi tar upp elevernas idéer och önskemål. Vi planerar därefter och sätter ihop grupper på eftermiddagarna efter önskemålen.

Fritidsklubbsråd

Eleverna har samling med fritidsklubben ca två gånger i veckan där ni elever får uttrycka vad ni vill göra och hur det ska gå till. Utifrån era dagliga önskemål utformas ett schema som på så sätt blir levande och elevaktivt. Man har även fritidsklubbsråd någon gång per termin där man har tagit upp specifika utvecklingsområden. Några av sakerna som erbjuds på fritisklubben är data, syslöjd, pingis, idrott, musik, läxhjälp, fri lek, bakning, pyssel, utevistelse mm

Det dagliga elevinflytandet

Eleverna utövar inflytande i sin egen undervisning och verksamhet genom att ge återkoppling till lärarna i utvecklingssamtalen och i det dagliga arbetet så som regelbundna utvärderingar av undervisningen, arbetssätten och genomförandet.  Vi har även regelbundna samtal med varje elev om det dagliga arbetet. Vi fattar demokratiska beslut tillsammans med eleverna och involverar dem i det dagliga skolutvecklingsarbetet, arbetsmetoder, tillvägagångssätt, redovisningsformer med mera. Vid större förändringar tar vi diskussioner med eleverna om hur de ser på sin egen situation och hur de vill ha det. De får tänka över sin skolsituation och i vilka bedömningsformer som gynnar dem. Eleverna får tidigt börja träna på att disponera sin tid. Genom att tydliggöra för eleverna vilka förmågor de har svårt med så kan man få eleverna att efter eget ansvar träna på dessa förmågor.

 

Dela:
Kategorier: